Information om policy och regler för oss på Malgomajskolan

Sidan har reviderats: 2018-08-22

På den här sidan finns information om skolans policy och regelverk

Hur hittar jag?

Reglerna är ordnade i bokstavsordning på sidan.

Exempel

Söker du information om elevskåp – navigera då till bokstaven “E”.

Regler: A till L

Regler: M till Ö

ANSLAGSTAVLOR
Affischering sker på därför avsedda anslagstavlor. Annonsering ska godkännas av rektor.

APL
Arbetsplatsförlagt lärande förekommer på yrkesprogram. APL får inte ske hos nära anhörig. APL omfattar minst 15 veckor av utbildningstiden.

AVSTÄNGNING
Under vissa omständigheter har rektor rätt att avstänga en elev från undervisning under maximalt två veckor per kalenderhalvår.

BIBLIOTEK
Skolbiblioteket har öppet skoldagar. Öppettiderna är anslagna på dörren. Bibliotekarien heter Kerstin Eriksson, Bibblis. På biblioteket kan du låna skön- och facklitteratur, även från andra bibliotek. Du kan också nyttja datorerna som endast används för skolarbete.

BILPARKERING
* Byggnad 1: Parkering får endast ske på anvisade platser. Observera att förhyrda platser är reserverade för vissa fordon.
Använd gärna den nya grusade parkeringsytan.
* Byggnad 2: Parkering får endast ske på anvisade platser.
* Byggnad 3: Parkering utanför huvudingången samt bredvid byggnaden mot Hembergsskolan. Parkering ej tillåten på baksidan vid verkstadsportarna.
*Byggnad 4: Begränsat antal platser finns vid huvudingången. 

BRANDLARM
Brandlarm sker via signal. Förvissa dig redan första skolveckan om var utrymningsvägarna finns och var samlingsplatsen är vid brandlarm. Utrymningsplan finns på varje våning i de olika skolbyggnaderna. Vid brandlarm måste alla utrymma lärosalar, verkstäder, laboratorier osv utan dröjsmål, oavsett vilken verksamhet som pågår.

BUSSKORT
Resor till och från Malgomajskolan sker genom Länstrafikens försorg. Du som har minst 5 km väg mellan hemmet och skolan ansöker om skolkort och erhåller därefter färdbevis/busskort. Detta gäller inte för dig som får inackorderingstillägg. Ansökan sker genom expeditionen.

CAFÉ
Te-Centralen (Te-C) hittar du på Malgomajskolan byggnad 1. Varuautomater finns i byggnad 2 och byggnad 4.

CORONASÄKRAD SKOLA
För att hindra smittspridning av Coronaviruset är det viktigt att du som elev gör följande saker:
*Vid förkylningssymtom, sjukskriv dig (se Frånvaroanmälan)
*Håll avstånd till andra runt omkring dig, i klassrum och i gemensamma utrymmen som korridorer , lektionssalar, matsalen, verkstäder osv.
*Tvätta händerna ofta. Handsprit finns i varje byggnad, smörj händerna med detta.
*Håll matsalstiderna. Gå till matsalen då schemat visar att dett är lunch.

CYKLAR
Cyklar får endast ställas på cykelparkeringar. Håll entréerna fria – tänk på en ev. utrymning! Gäller även för sparkstöttingar vintertid.

DATORANVÄNDNING
Under din studietid på Malgomajskolan får du låna och använda skolans datorer och nätverk. Dessa får endast användas till skolarbete. Regler för användning finns i kontraktet för som alla elever skriver under och lämnar in vid skolstart.

SCREENING
Diagnostiska prov, s.k. screening, genomförs för att läraren skall kunna få en uppfattning om kunskapsnivån i klassen. Testen används inte för betygsättningen

ELEVHÄLSA
I elevhälsan ingår specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och SYV samt skolpsykolog. Ansvarig för elevhälsan är rektor Carola Bergh.

ELEVRÅDET
Representanter till elevrådet väljs av klassen/klassrådet. Det är en kanal för kontakter mellan elever och olika instanser i skolan. Elevrådets styrelse består av demokratiskt valda ombud. Via elevrådet kan du aktivt påverka bland annat skolans arbetsmiljö.
Lektionstid som används till elevrådsmöten är giltig frånvaro.

ELEVSKÅP
Du får disponera ett eget skåp, som du själv köper hänglås till. Observera att det inte är ett privat utrymme (se ORDNINGSREGLER). Du måste tömma ditt skåp efter varje läsårsslut. Om du förlorar nyckeln kontakta då skolexpeditionen.

EXPEDITION
Malgomajskolans expedition hittar du i byggnad M1. Skoladministratörerna heter Kerstin Olofsson och Ingela Svensson Öbro.

FRÅNVARO
All frånvaro skall anmälas. Vid oanmäld frånvaro, och då studierna inte anses bedrivas på heltid, kontaktar skolan CSN och hemkommunen. Detta kan innebära att studie­bidraget dras in och att familjens bostadsbidrag/flerbarns­tillägg kan påverkas.

FRÅNVAROANMÄLAN
Om du är under 18 år skall din vårdnadshavare eller den du bor hos anmäla frånvaro till skolan. Är du myndig kan du däremot själv anmäla frånvaro. Frånvaroanmälan vid sjukdom sker per telefon eller e-post på nedanstående sätt och med angivna undantag:
a) Anmälan sker kl 07.30-08.30 per telefon 0940-142 24, 142 22 eller via mail till malgomajskolan@vilhelmina.se den dag frånvaron gäller. Förnyad anmälan ska ske dagligen under sjukdomsperioden.
b) Om du tvingas lämna skolan under pågående skoldag, anmäler du detta till expeditionen.

OBS! Vid längre sjukfrånvaro än 5 dagar i sträck eller vid upprepad korttidsfrånvaro
ska du uppvisa intyg från skolsköterska eller läkare till expeditionen. I annat fall kommer din frånvaro att betraktas som oanmäld.

FÖRANMÄLD FRÅNVARO: Om du planerar att vara borta ska du anmäla detta till din mentor. Detta för att skolan ska veta varför och hur länge du tänker vara borta. Blankett för ansökan om ledighet kan du hämta från hemsidan eller få av din mentor. För dig som är under 18 år ska blanketten skrivas under av vårdnadshavare. Ifylld och underskriven blankett ska lämnas in till expeditionen. För övrigt hänvisas till vad som sägs under rubriken ”LEDIGHET”.

FUSK/PLAGIAT
Ertappas du med att fuska, till exempel kopiera delar av en text, riskerar du att inte få godkänt på hela kursen och blir då tvungen att göra en särskild prövning för att få ett godkänt betyg. Vanligtvis meddelas din vårdnads­havare.

FÖRSÄKRING
Skolans elever är heltidsförsäkrade under läsåret. Försäkringen gäller olycksfall och lämnar ersättning enligt försäkringsbeskedet.

G-MAIL
G-mail är det mejlsystem som skolan använder sig av och som även fungerar som skolans informationsportal. Var noggrann med att läsa din mejl varje dag.

GOOGLE CLASSROOM
Google Classroom är den lärplattform som används på Malgomajskolan. Här lägger lärare ut de uppgifter som ska göras och här skickar du in dina uppgifter.

HEMSIDA
Malgomajskolans hemsida hittar du på www.malgomajskolan.com

HISS
Hissar finns i Malgomajskolans byggnader 1 och 2 och är i första hand avsedda för dem som av medicinska skäl inte kan använda trapporna.

INDIVIDUELL STUDIEPLAN
Varje elev ska ha en individuell studieplan. Denna ska upprättas av mentorn.

INFORMATIONSBLAD
VILMA är skolans informationsblad och utkommer varje vecka i din g-mail brevlåda.

INLÄMNINGSUPPGIFTER
Respektera datum för inlämningsuppgifter. Läraren har inte skyldighet att bedöma uppgifter som kommer in för sent, vilket innebär att du kan riskera ditt kursbetyg.

INSTÄLLDA LEKTIONER
Om lärare inte infunnit sig till lektion 5 minuter efter tiden för lektionens början MÅSTE någon i klassen kontakta expeditionen. Övriga stannar kvar vid klassrummet och inväntar besked.

INTERNATIONALISERING
Malgomajskolan deltar i flera internationella projekt. Vid frågor, kontakta rektor.

KLASSRÅD
Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet utser ledamöter till elevrådet. I klassrådet behandlas frågor som direkt berör klassen. Klassråd ska genomföras regelbundet under läsåret.

KURSLITTERATUR
Du som är elev har tillgång till fria läromedel. Böcker utlämnas från skolan som lån.  Kom ihåg att återlämna böckerna när kursen avslutats. Ej återlämnade böcker får du betala. Vi tillämpar samma taxa som kommunens bibliotek.

KURSPLANER/ÄMNESPLANER
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier för alla kurser kan du hitta på Skolverkets webbsida som finns på adressen: www.skolverket.se.

LEDIGHET
Vid ledighet tar du själv ansvaret för förlorad studietid. En förutsättning för ledigheter är att du ligger i fas med dina studier på godkändnivå. Se FRÅNVAROANMÄLAN.

LEKTIONSTID
Lärare skall alltid släppa in eleverna i så god tid att lektionen kan börja på fastställd tid. Lärare och elever som kommer försent ber om ursäkt och lämnar en förklaring.

LIKABEHANDLINGSPLAN
Malgomajskolan arbetar med kontinuerligt likabehandlingsarbete. Likabehandlingsplanen hittar du på Malgomajskolans hemsida.

LÄROPLAN
Läroplanen GY11 är det styrdokument som anger anvisningar om hur gymnasieskolan skall fungera. Du finner läroplanen på www.skolverket.se.

MATERSÄTTNING
Är du ute på APL under terminstid får du en viss matersättning om du inte har möjlighet att äta på skolan, en annan skola eller företag/institution. Ersättning kan inte krävas i efterhand om inte överenskommelse gjorts med APL-ansvarig lärare.

MENTOR
Mentorn ansvarar för en grupp elever och fungerar som en fast punkt under studietiden. Mentorn följer bland annat upp studieplaner, studieresultat och mående. Till mentorns övriga uppgifter hör att delta i klassråd, att informera sin klass om ändringar i schemat, skolaktiviteter etc. Mentorn är den som du först kan vända dig till med dina frågor. Mentorn skall också genomföra minst ett utvecklingssamtal per termin med dig.

MOBILTELEFONER
Mobiltelefoner skall vara avstängda under provtillfällen och i tyst läge under lektionstid, och får till exempel inte användas som räknare vid skrivningar. Obs! Läraren har rätt att omhänderta en telefon som är påslagen under lektionstid. (SFS 2007:378, Skollagen 5:22) SMS och eget internetsurfande är EJ tillåtet under lektionstid.

MOBBNING/KRÄNKANDE BEHANDLING
Ingen elev eller anställd ska behöva uppleva sig särbehandlad på ett kränkande sätt. Den som uppmärksammar en kränkande handling ska ta kontakt med rektor.

MODERSMÅL
Om du har annat modersmål än svenska kan undervisning i detta ordnas, om du ansöker om detta,gruppen för modersmålet brlir tillräckligt stor (6 elever) och lämplig lärare finns tillgänglig. Detta gäller också Minoritetsspråk (som inte måste vara modersmål) såsom t ex samiska och finska.

NATIONELLA PROV
De nationella proven konstrueras och utsändes av Skolverket. Skolverket fastställer tiden för nationella prov. Tidpunkter för dessa prov kommer att finnas inlagda i Googlekalendern Terminsöversikt. Att delta i de nationella proven är obligatoriskt.

NÄRVARO
Närvaro är obligatorisk inte bara på lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan anordnar t.ex. friluftsdagar, gemensamma aktiviteter, studiebesök. Se även FRÅNVARO, FRÅNVAROANMÄLAN och LEDIGHET.

OLYCKSFALL
I samband med olycksfall bör skolsköterskan informeras. Du kan få eventuella transportkostnader ersatta så glöm inte att ta kvitto. Skolsköterskan kan också hjälpa dig med att fylla i en skadeanmälan.

OMPROV
Omprov gäller i regel del av kurs. Du har ingen självskriven rätt till omprov, men elev och lärare kan givetvis komma överens om att genomföra ett sådant prov

ORDNINGSREGLER
För att alla ska trivas och få studiero på Malgomajskolan har elevrådet utarbetat ordningsregler kring bl. a. mobiltelefoner och sen ankomst.

PARFYM
Vi har många allergiker bland oss. Undvik därför att använda parfymer, rakvatten och doftande deodoranter.

PROGRAMBYTEN
Vid eventuella programbyten, kontakta studie- och yrkesvägledaren. Sista dag för byte av program är 1 oktober.

PRÖVNINGAR
Under pågående studietid får du kostnadsfritt göra en prövning på de kurser som ingår i den individuella studieplanen om du inte tidigare har fått betyg eller om du fått betyget F.
Skolan bestämmer tidpunkt för prövningar. Höjning av ett redan satt betyg kan inte ske förrän efter avslutad gymnasieutbildning.  Skolan bestämmer tid­punkt för prövning och tar en avgift för varje prövning. Betalningen, 1 000 kr, ska erläggas i förskott.

REKTOR
Rektor Helena Renman ansvarar för de högskoleförberedande programmen , introduktionsprogram och gymnasiesärskolan. Rektor Carola Bergh ansvarar för yrkesprogrammen VO, HA, EE, RL och biträdande rektor Eva Flodin ansvarar för Fordons- och transportprogrammet. Alla tre har arbetsrum på byggnad 1. Kontaktinformation hittar du på skolans hemsida.

RÖKNING
Rökning är förbjuden på hela skolområdet. Var vänlig följ tobakslagen och rökförbudet då det även finns elever och personal på skolan som är allergiska.

SALSKRIVNINGAR
Nationella prov och salskrivningar äger oftast rum på Folkets hus.

Följande regler gäller:
a) Skrivtidens längd framgår av skrivschemat.
Obs! Efter skrivningstidens slut har du rätt till en timmes lunch. Efter skrivningar som slutar kl 13 eller senare är lektionerna inställda.
b) Platserna i skrivsalen skall vara intagna i god tid före skrivningens början så att skrivningen kan starta vid angiven tid.
c) Före skrivningens början skall alla väskor o d placeras längst bak i salen.
Mobiltelefonerna skall vara avstängda och undanstoppade.
Skolan tillhandahåller det skrivpapper som behövs. Du får alltså inte använda eget papper men skall ha med dig blyertspenna, radergummi och övriga tillåtna hjälpmedel.
Vid skrivningar får du endast använda de hjälpmedel som finns nämnda på uppgiftsbladen.
Om du tillfälligt lämnar skrivplatsen bör du se till att gjorda anteckningar, lösningar och resultat inte lämnas synliga för övriga skrivande.
Samtliga papper i redovisningen skall förses med namn och klass. Övriga upplysningar såsom extrablad, antal behandlade tal, tid för skrivningens avslutande etc anges i den utsträckning, som rättande lärare anvisar.
Du får lämna skrivsalen tidigast en timma efter skrivtidens början.

SCHEMABRYTANDE AKTIVITETER
Gemensam aktivitet av något slag, t ex friluftsdagar och kulturevenemang, innebär att ordinarie schema inte gäller. Aktiviteterna är en del av utbildningen och närvaro är obligatorisk både för elever och lärare.

SEN ANKOMST
Tänk på att du stör dina kamrater när du kommer för sent. Sen ankomst noteras i frånvarohistoriken och påverkar din totala frånvaro.

SJUKDOM
Se Frånvaroanmälan.

SKOLKURATOR
Malgomajskolans skolkurator heter
Petra Eliasson-Thalén, nationella program, tel; 0940-142 45,
070-367 43 93
Skolkuratorernas arbete är att
*stödja och hjälpa vid personliga problem i skolan eller i hemmet (anpassnings- svårigheter, konfliktsituationer mm).
*informera om studiefinansiering, t.ex. statlig och kommunal studiehjälp, bidrag från fonder och enskilda hjälporganisationer, övriga sociala och ekonomiska hjälpfonder.
*arbeta förebyggande med mående och motivation. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Du finner dem i Malgomajskolans byggnad 1.

SKOLLAG OCH GYMNASIEFÖRORDNING
Skollagen och gymnasieförordningen är de regelverk skolan arbetar efter. Exemplar av författningarna finns på expeditionen, även på www.skolverket.se.

SKOLLEDNING
Skolans ledning består av rektor och biträdande rektorer.

SKOLSKÖTERSKAN
Skolhälsovården är en del av skolans elevvård. Skolsköterskan ger råd, stöd och hjälp i frågor som rör hälsa och välbefinnande, utför hälsokontroller och förmedlar vid behov kontakt med annan hälso- och sjukvård. Skolsköterskan heter Solveig Sandin-Malmbo och finns i byggnad M1. Tel: 0940-142 59. 070-247 33 24. Skolsköterskan har särskild tystnadsplikt

SKRIVMATERIEL
Skrivmateriel tillhandahålls inte av skolan. Du måste själv ta med pennor, suddgummi, pärmar mm till varje lektion. Skrivmaterial kan köpas i Te-C.

SPECIALPEDAGOG
Specialpedagogen handleder lärare och samordnar insatser som rör specialundervisning. Malgomaj­skolans specialpedagog heter:
Lena Larsson, tel: 0940-141 41

STUDIEAVBROTT
Du som vill avbryta dina studier måste snarast kontakta studie- och yrkesvägledaren.

STUDIEFINANSIERING
Kontakta skolkurator. Vid ansökan om inackorderingsbidrag, kontakta expeditionen.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING (SYV)
Malgomajskolans studie- och yrkesvägledare heter:
*Johanna Ålstig, 0940-142 47
Med studie- och yrkesvägledare kan du ta upp frågor som rör t ex *studiesituation
*yrkesval
*framtidsplaner 
*utbildningsvägar
*intagningsbestämmelser 
*arbetsmarknad
Du måste alltid ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren vid studieavbrott.

STUDIERESOR
Studieresor som helt eller till största delen betalas av skolan räknas som del av en kurs. Innan resan måste du fylla i en blankett som tillhandahålls av läraren, där det står mer utförligt vilka regler som gäller.

STÖDUNDERVISNING
Stödundervisning kan ges åt dig som på grund av sjukdom eller av andra skäl har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. Anser du dig behöva stödundervisning vänd dig först till din lärare eller till specialpedagog. Enbart frånvaro, förutom sjuk­frånvaro, är inte skäl för stödundervisning. Om du beviljats stödundervisning kan oanmäld frånvaro från denna innebära att du förlorar din plats.

UTVECKLINGSSAMTAL
Minst en gång per termin skall mentorn ge dig en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation. Vårdnadshavaren infor­meras om din studiesituation och blir också inbjuden till ett utvecklingssamtal per läsår. Utvecklingssamtalet skall genomföras med den individuella studieplanen som grund. Efter fyllda 18 år avgör du själv om någon anhörig ska medverka vid samtalet.

UTÖKAD STUDIEKURS
Utökad studiekurs innebär att du kan ansöka om att få läsa kurser utöver ditt normala program på 2500 poäng. Kontakta klassföreståndaren för att begära utökad studiekurs. Rektor beslutar.

VAKTMÄSTARE
Expeditionen har telefonnummer till vaktmästare.

ÅTGÄRDSPROGRAM
För elev som riskerar att underkännas i ett eller flera ämnen skall orsakerna utredas och eventuellt ett åtgärdsprogram upprättas. Rektor beslutar om åtgärdsprogram.