Policy för en drogfri skoltid

Vision: På Malgomajskolan råder en drogfri skolmiljö och vår vision är att alla elever och personal, under sin tid på Malgomajskolan, väljer att avstå från droger.

På den här sidan finns information om vår vision och mål vad gäller en drogfri skola.

Lagar & föreskrifter

Här finns en övergripande information kring de lagar och föreskrifter som gäller.

Åtgärder

Här hittar du även information om vilka åtgärder som kan användas vid problem.

Defenitioner

Mål och definitioner

HANDLINGSKRAFT

Handlingsplan

Definition
Utifrån gällande lagar avses som droger: alkohol, narkotika, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte samt dopningsmedel.

Motiv bakom visionen
På Malgomajskolan värnar vi om våra elevers och personals hälsa och framtid. Då drogbruk är en riskfaktor för en negativ hälsoutveckling och sämre studieresultat, vill vi markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från bruk av droger av alla slag. Vi vill skapa en trygg och god arbetsmiljö på skolan där alla har rätt till en drogfri skolmiljö. Genom vårt arbete mot drogbruk vill vi ge alla vårt stöd att säga nej till droger.

Malgomajskolans mål är:
· att skolmiljön är drogfri, vilket innebär att ingen har med sig droger till skolan eller är drogpåverkad i skolan.
· att förebygga drogbruk
· att tidigt upptäcka drogbruk
· att ge stöd till dem som behöver hjälp att ta sig ur ett drogbruk

Lagar och föreskrifter policyn och handlingsplanen vilar på

 • FN:s barnkonvention; artikel 33 Barns rätt att skyddas mot droger.
 • Narkotikastrafflagen (1968:64); 1 § förbud bland annat att bruka, inneha, försälja och förvara narkotika.
 • Arbetsmiljölagen (1997:1160); 1 § lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
 • Läroplan 2011 för gymnasieskola och gymnasiesärskola (SKOLFS 2011:144); 2.6 Rektors ansvar – “ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om… riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger”
 • Socialtjänstlagen (2001:453); 14 kap 1 § anmälningsskyldighet om barn far illa
 • Dopningslagen (1991:1969): lag om förbud mot vissa dopningsmedel
 • Skollagen (2010:800); 5 kap. om trygghet och studiero i skolan samt disciplinära åtgärder i skolan

 

Handlingsplan för att främja drogfrihet samt förebygga och åtgärda drogbruk bland elever
A.   Främjande insatser.
Rektor ansvarar för: 

 • att eleverna får kunskaper om riskerna med alkohol, narkotika, tobak och andra droger.
 • att policy och handlingsplan mot droger presenteras för vårdnadshavare på föräldramöte i åk 1.
 • att all personal får en information om policy och handlingsplan mot droger inför varje läsårsstart och till nyanställd personal, fortlöpande.

Kurator ansvarar för:

 • att vara behjälplig vid planering och genomförande av drogförebyggande arbete
 • att erbjuda rökavväjningskurser

Skolsköterskan ansvarar för:

 • att erbjuda hälsosamtal till alla elever i åk1, där bland annat livsstilsfrågor diskuteras.
 • att vara behjälplig vid planering och genomförande av drogförebyggande arbete

Mentor ansvarar för:

 • att eleverna i klassen skall känna till policy och handlingsplan mot droger och detta sker i början av varje läsår
 • att värdegrundsfrågor kring hälsa, tobak, alkohol och droger återkommande integreras i undervisningen.

Vid inskrivning presenteras skolans drogpolicy (Jag har läst och godkänner Malgomajs drogpolicy.)

B.
Förebyggande insatser
Samarbete med polisen och socialtjänst
Skolan samarbetar med bland annat socialtjänst och polis. Polisen kommer med droghund minst en gång om året. Alla offentligt tillgängliga platser (skåp, toaletter m.m.) i alla byggnader inspekteras.

 • Frånvaro och beteendeförändringar
  Elevers frånvaro och beteendeförändringar uppmärksammas och följs upp.
 • Undersökning -Varje år görs en undersökning om ungdomars drogvanor. Information om resultatet av undersökningen ska finnas tillgängligt för alla berörda att ta del utav.
 • Tobak – Malgomajskolan är tobaksfri. Alla respekterar det tobaksförbud som finns i och i anslutning till skolans lokaler. Elever som vill ha hjälp med tobaksavvänjning är välkomna att ta kontakt elevhälsan (kurator).
 • Drogsymboler – Drogsymboler accepteras inte inom skolans område. Om det förekommer ska det uppmärksammas av lärare och annan personal.
 • Föreläsning – Malgomajskolan samordna varje läsår en föreläsning mot droger för eleverna.

C.
Akuta insatser (skall bearbetas inom 48 timmar)

 • Tecken som kan tyda på missbruk
  Viktiga tecken som skolan ska uppmärksamma är om eleven har låg närvaro, visar beteendeförändringar som till exempel onormal trötthet, byter kamrater, inte vårdar sin hälsa och omotiverad ilska eller likgiltighet.

Bra länkar: www.riskbruk.se, www.droginfo.com, www.can.se, www.folkhalsomyndigheten.se

1.    Åtgärder vid misstanke om drogaktivitet

 • Elevhälsan och rektor för respektive program skall kontaktas. Elevhälsan gör en inventering av elevens situation.
 • Rektor sammankallar till en träff snarast med elev kring oro som uppkommit där misstanken presenteras. Under träffen överenskommes om en individuell handlingsplan för den fortsatta skolgången och när uppföljning sker. Dessutom erbjuds skolans drogtestprogram dess deltagande är frivillig. Deltagande i drogtestprogrammet är ett sätt för eleven att kunna påvisa om det finns skäl för misstanken eller inte.
 • Om eleven inte vill göra drogtestprogram, kvarstår skolans oro och socialtjänst kontaktas i överensstämmelse med socialtjänstlagen 14 kap § 1 och inbjuds till den uppföljning som inbokas. Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag kan beslutas av rektorn för en viss tid om det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen, enligt Skollagens 5 kap. 19-20§. Avstängningen från viss utbildning med praktiska inslag kan fortlöpa så länge som rektorn beslutar.
 • Vårdnadshavare kontaktas alltid om elev är omyndig, och om myndig elev ger sitt samtycke. Samarbete med vårdnadshavare är av stor betydelse och något skolan eftersträvar att ha även kring myndiga elever.
 • Drogtestprogrammet genomförs av kurator/SSK och återkopplas till rektorn omedelbar vid varje tillfälle.

2.    Åtgärder vid misstänkt drogpåverkan i skolan

 • EHT och rektor informeras snarast vid misstänkt drogpåverkan i skolan
 • SSK (kurator) kallar till ett samtal med eleven för en ytterligande bedömning.
 • Rektor sammankallar till en träff snarast med elev kring oro som uppkommit där misstanken presenteras. Under träffen överenskommes om en individuell handlingsplan för den fortsatta skolgången och när uppföljning sker. Dessutom erbjuds skolans drogtestprogram dess deltagande är frivillig. Deltagande i drogtestprogrammet är ett sätt för eleven att kunna påvisa om det finns skäl för misstanken eller inte.
 • En drogpåverkad elev ska, efter kontakt med vårdnadshavare/god man/kontaktperson till elev, avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt.
 • Om eleven förnekar drogpåverkan tillkallas polis för att bedöma situationen om behov finns.
  – Polis tillkallas vid destruktivt beteende.
  – Rektor informeras snarast om testresultatet.

3.    Åtgärder vid misstanke om handel med droger i skolan

 • EHT och rektor informeras snarast vid misstänkt droghandel i skolan.
 • Vid misstanke om pågående försäljning kontaktas polisomedelbar 
  *   Vårdnadshavare underrättas om eleven är under 18år

*   Rektor informeras snarast om utredningsresultatet.

Vid misstanke om försäljning, dock ej pågående, ansvarar rektor i samverkan med elevhälsan för en bedömning och eventuell polisanmälan.

4.    Åtgärder vid konstaterad drogaktivitet

 • EHT och rektor informeras snarast vid konstaterad drogaktivitet.
 • Rektor sammankallar till en träff med eleven. Under träffen överenskommes om en individuell handlingsplan för den fortsatta skolgången och när uppföljning sker. Dessutom erbjuds skolans drogtestprogram dess deltagande är frivillig. Deltagande i drogtestprogrammet är ett sätt för eleven att kunna påvisa om det finns skäl för vidare misstanken eller inte i framtiden.
 • Rektor vidtar lämpliga disciplinära åtgärder enligt gymnasieförordningen. Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag kan beslutas av rektorn för en viss tid om det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen, enligt Skollagens 5 kap. 19-20§. Avstängningen från viss utbildning med praktiska inslag kan fortlöpa så länge som rektorn beslutar.
 • Socialtjänst kontaktas i överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap § 1.
 • Polisanmälan görs av rektorn.

Elevavtal drogtestprogram

 

Elev

Namn:

 

 

Personnummer:

 

1. Drogtestprogrammet omfattar upp till 5 drogtester under en 12 månaders period.

Start: 20_____-_____-______ Slut: 20_____-_____-______

 1. Drogtesten genomförs på ”Solsidan” och/eller alkoholtest hos elevhälsan.
 2. Drogtesten anmäls inte i förväg. Eleven blir informerad samma dag då testen utförs.
 3. Varken lärare eller klasskamrater kommer att veta om testen om eleven inte berättar själv.
 4. Skolan är skyldig att göra en polisanmälan vid ett positivt testresultat.
 5. Bryts avtalet kommer skolan göra en anmälan till socialtjänsten och polisen.
  Härmed bekräftar jag att jag vill ingå i skolans drogprogram. Jag har förstått vad drogtestprogrammet innebär och att jag kan med mitt deltagande visa att jag inte tar droger.

 _________________________________

Ort och datum

 _________________________________

Namnteckning vårdnadshavare               

 __________________________________

Namnförtydligande

 _________________________________

Ort och datum

 _________________________________

Namnteckning elev                                 

 __________________________________

Namnförtydligande

 

Medgivande och samtycke

 

Härmed medger jag/vi att nedan angivna parter får kommunicera sådan information angående mitt/vårt barn som är nödvändig i den utredningsprocessen gällande droger jag/mitt barn befinner sig i.
Jag/vi samtycker till att berörda nedan samverkar och medger därför att det får utbytas information utan hinder av sekretess.

Medgivandet gäller från dagens datum och högst ett år. Medgivandet kan återkallas närhelst jag/vi så önskar.

Detta medgivande gäller gentemot nedanstående parter:

þ Malgomajskolan (Elevhälsan, berörda rektorer)

þ Individ- och Familjeomsorgen (Socialtjänsten, Vilhelmina Kommun)

þ Polisen

_________________________________

Ort och datum

________________________________

Namnteckning vårdnadshavare               

__________________________________

Namnförtydligande

_________________________________

Ort och datum

_________________________________

Namnteckning Elev                                 

__________________________________

Namnförtydligand

E-post: helena.renman (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-323 78 25

Helena Renman

Rektor högskoleförberedande program, introduktionsprogram, Gymnasiesärskolan

E-post: carola.bergh (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-240 64 56

Carola Bergh

Rektor yrkesprogram

E-post: petra.eliasson (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93Petra Eliasson Thalén

Kurator, Malgomajskolan

TA KONTAKT

Kontakta oss!

Din och dina kamraters hälsa är viktigast av allt! Kontakta oss genast om du har eller har en kompis som du behöver hjälp och stöd!