Pedagogisk utveckling

Rektor ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Rektor har delegerat ansvaret för byggnad M2 samt Folketshus till Bitr.rektor

På den här sidan finns information om språk, fysisk aktivitet med mera.

Vad kan jag hitta här?

Information om våra fyra pedagogiska spår.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

pedagogisk utveckling

Arbete med pedagogisk utveckling

OMBUD

Fysisk aktivitet är viktig

Våra förstelärare och det engagerade lärarkollegiet arbetar på olika sätt med pedagogisk utveckling.

Det är angeläget att eleverna känner en glädje i studierna och att varje elev får en ambition att nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. För att motivera eleverna eftersträvar Malgomajskolan en verklighetstrogen undervisning. Det är viktigt att koppla ihop yrkesliv och högskolestudier med gymnasiestudierna.

Kommunikation är ett nyckelord för inlärning. Genom hjälpmedel som datorer och chrome books, skapar vi förutsättningar för eleverna till självständigt arbete och stimulerar till nya metoder för inlärning. Vi använder oss av läroplattformen Moodle där eleverna bl.a. kommunicerar med sina lärare och genomför kursmoment.

I Vilhelmina kommun arbetar skolorna tillsammans i samverkansprojektet Röda tråden, som innefattar förskoleklass till gymnasieskolan. Det är mycket betydelsefullt att vi har en samsyn kring våra barn och ungdomar, och att vi hjälps åt med skolutveckling i kommunen.

Fysisk aktivitet för alla

I linje med rådande forskningsläge arbetar idag Malgomajskolan aktivt för att minska stillasittandet i skolan. Arbetet syftar till att minska stress bland elever och i stort förbättra arbetsmiljön, utöver den fysiska hälsan. På sikt ska skoldagen präglas alltmer av högintensiv fysisk aktivitet, men i dagsläget har Malgomajskolan fokus på att främst motverka långa perioder av stillasittande. Detta med hjälp av två verktyg, Brainbreaks och Aktiva klassrum:

  • Brainbreaks – korta lektionspauser med pulshöjande och till viss del koordinationsutmanande övningar.
  • Aktiva klassrum – lektionsupplägg som fokuserar på och ger utrymme för fysisk aktivitet där det är möjligt.