Det händer på Malgomajskolan

Nyhetsbrev 2 – Maj 2017

Ökad input för bättre läsande

”Läs tio böcker” i årskurs 1

Under flera år har Malgomajskolans lärare lagt märke till att ungdomars läsförmåga har försämrats. Till exempel ser vi att fler elever än förut har svårt att läsa och förstå facktexter. Även läsuthålligheten har begränsats och många upplever läsning som något jobbigt.

Den svaga läsförmågan och det bristande läsintresset kan även uttryckas i siffror. Utifrån årligen återkommande läsdiagnoser i årskurs ett är ungefär en fjärdedel av eleverna svagare läsare när de startar gymnasiet. En enkät distribuerad till eleverna i årskurs 1 ht 2016 visade att ungefär lika många elever bara läste skönlitteratur om de blir tvingade i skolan. Lästester och enkäter fångar förstås inte allt det komplexa som inställning till läsning och läsförmåga innebär, men de kan ge en fingervisning.

Försämrad läsförmåga hos elever är förstås inte något unikt för vår skola. Samma problematik finns på andra skolor och svenska elevers försämrade läsförmåga och förändrade läsmönster har beskrivits av många forskare, till exempel Karin Taube.

Syfte med projektet har varit:

Väcka elevernas läslust, ge elever i årskurs 1 en rejäl dos lästräning, med förhoppningen att bättre läsförmåga stärker deras möjligheter att klara gymnasiestudierna samt att synliggöra läsning som aktivitet.

Innehållet i ”Läs tio böcker”:

Eleverna ska under läsåret ha läst 10 böcker på svenska. Fem böcker ska ha valts inom fem specifika genrer eller kategorier: memoarer, realistisk ungdomsroman, klassiker, seriebok/grafisk roman samt faktabok. Fem böcker har varit helt valfria. Eleverna har fått 2 gånger 20 minuters lästid i svenskämnet varje vecka. Lärarna har också uppmanat också eleverna att läsa under håltimmar, om någon lärare är sjuk och så vidare. Boken har de facto fungerat som en klassisk bänkbok.  Eleverna har skrivit kort om sina lästa böcker i ett protokoll, och varje rapporterad bok har blivit en lott i en tävling som avslutar skolåret. Så här  i slutspurten av skolåret kan vi konstatera att de allra flesta elever har gått i land med detta tuffa läsbeting och projektet kommer, med vissa modifikationer, att fortsätta även under nästa läsår.

Projektet bygger på en modell framtagen av den amerikanska läspedagogen Donalyn Miller. Hon menar att under rätta förutsättningar kan alla elevers läslust väckas. Rätta förutsättningar innebär bland annat att ge eleven tid att läsa och ökad möjlighet att välja böcker själv.

På skolan råder stor samsyn vad gäller läsandets betydelse såväl i kollegiet som hos skolledningen. Specialpedagog Cecilia Lundgren diagnosticerar alla nya elever, följer upp och stöttar elever som behöver stöd i läsutvecklingen.  Förstelärare Matilda Moritz fortbildar lärare i hur vi på bästa sätt ska möta och hjälpa elever med annat modersmål att tillgodogöra sig innehållet i texter. Och skolbibliotekarie Kerstin Eriksson har fått dra ned på en del andra uppgifter för att hinna administrera och låna ut alla böcker i lässatsningen och är även drivande i DEAR (Drop Everything and Read) i samband med världsbokdagen i april.

För mer information, kontakta

Karin Stenman, förstelärare, 0940-14220

Helena Renman, biträdande rektor högskoleförberedande programmen, 0940-14238, 070-323 78 25

Logotypen för läsprojektet  är designad av den tidigare Malgomajeleven  Oscar Fahlander.

 

Full fart på Gy-Sär

Gymnasiesärskolan har ofta en tendens att hamna i skuggan av alla andra spektakulära nyheter, men även detta program är fullt av aktiviteter.

Närmast på programmet står en Stockholmsresa 17-19 maj. Vi ska bo på ett jättefint hotell, shoppa och besöka Gröna Lund. Även Naturhistoriska Museet och Planetariet är med på agendan. Vi hoppas få träffa vår tidigare elev Winta under tivolidagen.  Hon flyttade söderöver i höstas och vi har saknat henne mycket. För att delfinansiera resan har vi har bakat och lämnat till försäljning i elevfiket Te-C, där våra kladdkakemuffins har varit en riktig försäljningssuccé.

Våren går väldigt fort fram mot sommarlov och vi har mycket kvar att göra innan det är dags för sol- och baddagar.  Vi håller bland annat på med att planera och iordningställa en arbetsplats för den nya elev som kommer till hösten. Helst önskar vi oss en ny fräsch lokal där alla elever kan vara tillsammans under skolveckorna.  Nu är de lite spridda och träffas alltför sällan.

För mer information, kontakta

Monica Nilsson, lärare Gymnasiesärskolan, 0940-14226, 070-6273274

 

Malgomajskolan integrerar

Integrationsarbetet har blivit en allt hetare potatis inte bara i skolan utan i samhället i stort. För Malgomajskolan, där runt en tredjedel av eleverna är utlandsfödda, är behovet av integration stort, såväl mellan utlandsfödda och svenskar som mellan olika nationella program. Skolan är utspridd på i huvudsak fem olika byggnader och många program har inga naturliga kontaktytor förutom elevfiket och eventuella samläsningsgrupper av gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, engelska och matematik i huvudbyggnaden M1.

För att ge integrationsarbetet en tydlig struktur och en skjuts framåt bildades under vintern en integrationsgrupp på skolan och som har jobbat fram många nya förslag och uppslag. En av idéerna som planeras sjösättas till hösten är integration via musik.

Några integrationsprojekt mellan studieförberedande program har redan påbörjats – två samhällsvetenskapsklasser och två klasser från språkintroduktionsprogrammet har bakat och sportat tillsammans och en gemensam aktivitetsdag anordnades för samhälls-, natur- och teknikprogrammen samt två grupper för språkintroduktion.

Under hösten kan integrationsarbetet komma att stärkas genom ett Erasmusprojekt på temat likabehandling och könsroller. Besked från EU väntas under juni månad. Koordinerande skola är Europeiska Skolan i Karlsruhe. Malgomajskolan är medsökande partner tillsammans med gymnasier i Frankrike, Storbritannien och Bulgarien.

För mer information, kontakta

Per Lindberg, rektor Malgomajskolan, 0940-14223, 070-265 22 14

Sara Danielsson, studie- och yrkesvägledare, 0940-14229, syv@vilhelmina.se

Leif Thorsson, internationell samordnare för de studieförberedande programmen, 0940-14215