Likabehandlingsplan

Vision: På Malgomajskolan ska alla elever känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal, vilka är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö.

På den här sidan finns information om t.ex: Kränkningar,  mobbing och diskriminering

Vad kan jag göra?

Här finns också information om vad du kan göra om du känner dig kränkt eller ser att någon annan blir det.

Vad händer?

Här hittar du även information om vem du kan vända dig till. Vi berättar också hur skolan jobbar förebyggande.

LIKABEHANDLINGSPLAN

Vad är trakasserier och kränkande behandling?

EXEMPEL

Exempel på kränkande behandling

Kränkningar kan vara fysiska, då eleven av en eller flera andra individer blir utsatt för exempelvis slag och knuffar, verbala, då elever av en eller flera andra individer på något sätt blir hotad eller kallad för något kränkande som exempelvis hora, bög eller annat, psykosociala, då eleven av en eller flera individer blir utsatt för utfrysning eller att ett rykte sprids ut om en, samt genom text eller bilder, då elever av en eller flera individer blir utsatt för kränkande behandling genom exempelvis sociala medier, klotter, brev, lappar, e-post, bloggar, SMS eller MMS.

Mobbning: En person blir utsatt för kränkningar vid upprepade tillfällen.
Diskriminering: Missgynnade behandling av individer eller grupper på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.
Sexuella trakasserier: Kränkningar på grund av kön eller som anspelar på sexualitet.
Rasism: Rasism är ett uttryck för föreställningen att den egna folkgruppen är överlägsen andra. Uppfattningen bygger på tanken om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper.
Främlingsfientlighet: Motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, religiösa, kulturella/etniska eller beteendemässiga mönster.
Homofobi: Motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexuella personer.
Könsöverskridande identitet eller uttryck: Det finns en föreställning om hur kvinnor/män och flickor/pojkar förväntas vara. Personer som på olika sätt bryter mot samhällets normer får inte diskrimineras på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

E-post: helena.renman (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-323 78 25

Helena Renman

Rektor högskoleförberedande program, introduktionsprogram, gymnasiesärskolan

E-post: carola.bergh@edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93

Carola Bergh

Rektor yrkesprogram

E-post: petra.eliasson (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93

Petra Eliasson Thalèn

Kurator, Malgomajskolan

TA KONTAKT

Vad kan du göra?

Vad gör du om du känner dig kränkt i skolan? Vad gör du om du ser att en kompis blir kränkt i skolan?

Tala om det för en vuxen på skolan. Varje anställd har skyldighet att ta tag i problemet. Du har rätt att vara anonym! Du får stöd av elevhälsan.

Detta händer sedan

Åtgärdsplan åt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Det förebyggande arbetet integreras som en naturlig del i skolans övriga verksamhet.

Återkommande aktiviteter

Genomförs

Utvärdering

Rektor informerar all personal om och utvärderar likabehandlingsplanen och diskuterar kring värdegrundsfrågor vid terminsstart

Aug

Ja/Nej

Elevenkät

Rektor informerar åk 1 elever

Aug

Ja/Nej

Elevenkät

Klf informerar alla åk 1 om handlingsplanen

Sep

Ja/Nej

Elevenkät

EHT fokus på trygghet på Camp Heligfjäll

Sep

Elevenkät

Diskussion EHT

Fokusdag, Förintelsedagen

Jan

Elevenkät

Diskussion APT

Elevråd

Programdag integration och trygghet

Ht

Ja/Nej

Elevenkät

Elevråd

Gemensamma avslutningar

Juni

Ja/Nej

Elevenkät

Elevråd

Öppen scen

Dec/Apr

Ja/Nej

Deltagande

Diskussion EHT

Elevråd

  

Aktiviteter

Genomförs

Utvärdering

Bildat en arbetsgrupp “alla skall med”

Aug-juni

Elevenkät

A)      Källkritik – Diskussionsmall

Okt

Elevenkät

Diskussion APT, jun-18

B)      Utökat frekvens av klassutbyten, IMSPR/Nationella

Löpande

Elevenkät

Programträff, jun-18

C)      Föreläsning av Expo för personalen

Januari

Elevenkät

Diskussion APT

Kommungemensam aktivitetsdag mot rasism

Vt

Elevenkät

Diskussion EHT

Stödgrupp för utlandsfödda tjejer

Löpande

Diskussion EHT

Ombyggnad av duschbås i idrottshallen

Dec

Elevenkät

Fortlöpande enkel enkät som skall utvärderas löpande med klassen- Stress-Trygghet-Studiero

Test Vt18 på RL/SH

Diskussion APT. Elevenkät

Prov/inlämningskalender

Vt18

Elevråd; APT

Det goda värdskapet

Test Vt18 på RL/SH

Elevenkät

Web version LBP

Test Vt18 på RL/SH

Elevenkät

Tjejgrupp för utlandsfödda tjejer

Ht 17

Diskussion EHT

Informationskampanj för alla på skolan om kränkningar – Elevföreläsning i januari

Ht 17

Elevenkät; Elevråd