Välkomna till elevrådsmöte torsdagen den 22 sept 11:00 i bildsalen (källaren).

I år föreslår jag att vi har en fast dagordning, som gärna får vara den samma i klassråden. Det blir enklare för oss att fokusera på viktiga frågor på detta sätt.

Vi kommer att ha tre möten per termin. Enklare ärenden mellan våra möten kan ni ta med skolledningen torsdagar i TeC mellan 12:00 och 13:00.

Väl mött!

Hälsningar Per

Nedanstående dagordning kommer till stora delar från RL-programmet och får fungera som vår startpunkt:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande för läsåret
  3. Val av sekreterare för läsåret
  4. Val av justerare för läsåret
  5. Föregående mötesprotokoll läses igenom
  6. Arbetsmiljö: Psykosocial (bemötande, arbetsro, stress, trivsel), Fysisk (lokaler, ljus och ljud, rökning på skolgården, mat, nedskräpning, vandalisering)
  7. Likabehandling. Genomgång av skolans likabehandlingsplan. Utgångspunkterna är följande sju diskrimineringsgrunder: * Kön  *Könsidentitet eller könsuttryck *Etnisk tillhörighet  *Religion eller annan trosuppfattning  *Funktionsnedsättning  *Sexuell läggning  *Ålder
  8. Undervisning: Hur kan vi förbättra lärandet på skolan? Stora som små frågor välkomnas.
  9. Övriga frågor
  10. Mötet avslutas