Handlingsplan för ett rökfritt skolområde

Kom ihåg, syftet med detta är att främja en rökfri skolmiljö till allas fördel. Flera studier visar att ett aktivt och tydligt förhållningssätt ifrån skolans personal för en rökfri skolgård minskar bruket av tobak hos ungdomar (Fhi.se). 

På den här sidan finns information som riktar sig till skolans personal.

Vad kan jag göra?

Information om hur du bemöter rökande elever inom skolområdet

Vad händer sedan?

Här hittar du även information om EHT och elevhälsomappen.

FÖRsta kontakt

Bemötande

SEDAN …

Vad händer sedan?

Bemöt ungdomarna med respekt och vänlighet för att i möjligaste mån undvika känslan av ”konfrontation” och ”angrepp”. Vi fokuserar på det positiva och litar till elevernas respekt för skolans ordningsregler, deras hänsyn för allergiker och den allmänna arbetsmiljön för alla.

Tre steg

1. Informera eleven om att rökning på skolans område är förbjuden enligt lag (2 § Tobakslagen) samt skolans ordningsregler. Hänvisa vid behov till skylt över skolans område.
2. Be eleven att antingen släcka cigaretten eller gå utanför skolområdet. Det är inte vår uppgift att visa eleven vart den får röka. Som skolpersonal är det vår uppgift att informera eleven vart man inte får röka (Skolverket).
3. Notera namn, klass, plats och datum för händelsen och maila detta till elevhälsomappen, så dokumenteras detta. Vet man inte vem eleven är, maila ändå och rapportera att tillsägelsen är gjord och beskriv vad du vet om eleven, även om inte namnet uppgavs.

När EHT ser i elevhälsomappen att en elev har uppmanats att inte röka på skolgården vid fler än ett tillfälle kommer eleven och eventuella vårdnadshavare att kallas till möte med rektor och representant ifrån EHT. Varje torsdag 14:30 hos elevhälsan i rektorsrum. Där undersöker man närmare varför eleven inte respekterar skolans ordningsregler och vad man kan hitta för lösningar på detta.

Eleven kommer då att erbjudas rökavvänjningskurs.
Vid behov erbjuds stödsamtal hos kurator.

Fortsätter eleven att bryta mot skolans ordningsregler en tredje gång kommer det att leda till kvarsittning i en timme innan eller efter det att skoldagens undervisning har avslutats enligt 5 kap. 8 § Skollagen. Närvarar inte eleven på kvarsittningstiden räknas den som ogiltig vilket kan leda till förlorat studiebidrag. Efter en andra varning har eleven en prövotid under 2 månader. Bryter eleven rökförbudet under prövotiden leder det direkt till kvarsittning och möte med rektor, EHT och vårdnadshavare.

Vi tror och hoppas att vi genom detta förfarande kan stoppa den stora majoriteten av den lilla minoriteten som eventuellt bryter mot dessa ordningsregler.