Formativ bedömning

Att bedöma elever är en kärnfunktion i gymnasieskolan. För att eleven själv ska bli medveten om sitt lärande och förstå hur han eller hon kan arbeta för att gå framåt i sin utveckling är det viktigt att läraren arbetar metodiskt med det som kallas formativ bedömning, eller bedömning för lärande. På Malgomajskolan arbetar vi kontinuerligt med att utveckla den formativa bedömningen. Denna typ av bedömning syftar till att svara på frågorna: Var befinner sig eleven i sin kunskapsutveckling? Vart ska eleven? Hur kommer eleven dit?

Läraren ska

  • klargöra målen och skapa delaktighet i undervisningen
  • ge tät återkoppling som för lärandet framåt
  • visa på bedömningsmatriser som visar lärandemål
  • visa de förväntningar som finns på eleven och kraven för betygssteg
  • föra diskussioner om syftet med kunskapen