Följande gäller

Grundprincipen för ledighet är att eleven ligger på godkänd nivå i samtliga ämnen.
Ledighetsansökan skall vara rektor tillhanda minst en vecka innan den sökta ledigheten. Ledighetsansökan kan sökas max 1 månad i förväg. Vid längre framförhållning kan förhandsbesked lämnas av rektor men studieresultaten måste bekräftas ligga på godkänd nivå innan ledighet

1. Elev frågar KF (klassföreståndare) om möjlighet till ledighet. KF får göra en rimlighetsbedömning. Är det ens ide för den här eleven att be om längre ledighet med tanke på studieresultat och kvarvarande arbetsuppgifter

2. Om KF samtycker får ELEVEN ta blanketten och prata med resp lärare och fylla i ”ta igen delen”

3. KF granskar vad eleven och lärarna kommit överens om och signerar, skickar till rektor med rekommendation

4. Rektor beslutar i samråd med bitr rektorer

Viktigt är att eleven själv driver arbetet och även självständigt hämtar hem vad som missas, detta gör naturligtvis att längre ledigheter blir svåra att bevilja.
För elever som tar körkort så beviljas ledighet för uppkörning, teoriprov, risk samt halkkörning.