Regler för inackorderingstillägg  

Följande gäller för elever som är folkbokförda i Vilhelmina och Storumans kommun:

Elever som studerar på ett nationellt program som inte finns på hemorten vid kommunal gymnasieskola och blir mottagen i 1:a hand har rätt till inackorderingstillägg.
Detta gäller även de elever som väljer att studera på hemorten och uppfyller kraven för inackorderingsbidrag.

OBS! Elever som studerar på en friskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Elever som studerar på komvux på gymnasial nivå har också rätt till inackorderingstillägg t o m vårterminen det år man fyller 20 år.

Inackorderingstillägget är 1/30-del av gällande prisbasbelopp per månad t o m vårterminen det år man fyller 20 år (2023 är beloppet 1 750 kr). Inackorderingsbidraget betalas ut sista bankdagen i månaden under månaderna september t o m maj

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att avståndet mellan hemmet och skolan är minst 50 km enkel väg, eller att restiden är minst 2 timmar per dag.

Elever som inte uppfyller dessa villkor har möjlighet till individuell prövning av inackorderingstillägg upp till 1/30-del av gällande prisbasbelopp om särskilda skäl kan anföras (t ex att skoltiden är förlagd på tid som medför att man inte har möjlighet att åka buss). 

Ansökan för höstterminen skall ha inkommit senast den 15 september och inför vårterminen senast den 15 februari det läsår som ansökan avser. 

Inackorderingstillägg kan beviljas upp till en månad retroaktivt.

Inackorderingstillägg måste sökas varje läsår.

Vid byte av skolort under pågående termin kan inackorderingsbidrag beviljas högst en månad retroaktivt.

Om du ändrar studiegång måste ny ansökan om inackorderingstillägg inlämnas. 

Har inackorderingstillägg utbetalats på felaktig grund kan återkrav ske.

Frågor om inackorderingstillägg kan ställas till Södra Lapplands expedition, tel.  0940-142 24 eller 0951-142 58