Frånvaro

All frånvaro skall anmälas. Vid oanmäld frånvaro, och då studierna inte anses bedrivas på heltid, kontaktar skolan CSN och hemkommunen. Detta kan innebära att studiebidraget dras in och att familjens bostadsbidrag/flerbarnstillägg kan påverkas. Elev är skyldig enligt lag att närvara vid undervisningen (Skollagen kap 15, §16).

Om du är under 18 år skall din vårdnadshavare eller den du bor hos anmäla frånvaro till skolan. Är du myndig kan du däremot själv anmäla frånvaro. Frånvaroanmälan vid sjukdom sker per telefon eller e-post på nedanstående sätt och med angivna undantag:

I. Orsaker som ger giltig frånvaro

1.   Sjukanmälan görs alltid i förväg, före skolan startar på morgonen eller undantagsvis under dagen. Anmälan sker kl 07.30-09.00 per telefon 0940-142 24 eller 142 22 den dag frånvaron avser. Frånvaron kan även anmälas via mail till adressen: malgomajskolan@vilhelmina.se
Förnyad anmälan dagligen under sjukdomsperioden.
Om ingen sjukanmälan är gjord i förväg, räknas frånvaron som ogiltig.
Om du tvingas lämna skolan under pågående skoldag, kontaktar du expeditionen.
OBS! Vid längre sjukfrånvaro än 5 dagar i sträck eller vid upprepad korttidsfrånvaro ska du för personalen på expeditionen uppvisa intyg från skolsköterska eller läkare. I annat fall kommer din frånvaro att betraktas som oanmäld.

2.   Vård av barn Anmäls i förväg eller undantagsvis under dagen. Om ingen anmälan är gjord samma dag, räknas frånvaron som ogiltig. Gäller för de elever som själva är föräldrar.

FÖRANMÄLD FRÅNVARO
Om du planerar att vara borta ska du ansöka om ledighet hos rektor, blankett lämnas till skolans expedition. Detta för att skolan ska veta varför och hur länge du tänker vara borta. Blankett för ansökan om ledighet kan du hämta från First Class, hemsidan eller få av din klassföreståndare. För dig som är under 18 år ska blanketten skrivas under av vårdnadshavare. Ifylld och underskriven blankett ska lämnas in till expeditionen.

Föranmäld frånvaro är:

3.   Beviljad ledighet Söks alltid i förväg och beviljas eller avslås av rektor och omfattar även familjeskäl. Frånvaron förs in av expeditionen enligt den beviljade ansökan. Om ansökan inte är beviljad, räknas frånvaron som ogiltig.

4.   Kallelse myndighet/hälsovård Anmäls alltid i förväg eller undantagsvis under dagen. Intyg om besök lämnas in till expeditionen efter besöket och registreras i Skola24. Om anmälan inte är gjord i förväg eller intyg ej kan uppvisas, räknas frånvaron som ogiltig.

II. Orsaker som ej ger frånvaro

1.   Skolaktivitet t.ex teater, skrivningar, friluftsdagar och övriga skolaktiviteter som bryter schemat. Anmäls i förväg till expeditionen av undervisande lärare, om det inte finns i elevens ordinarie schema.
2.   Elevråd Elevrådet lämnar in en närvarolista efter mötet, expeditionen bekräftar frånvaron. Om det ej är bekräftat, räknas frånvaron som ogiltig.
3.   Besök hos Elevhälsan Förs av personalen i elevhälsan vilka går in i Quiculum och bekräftar besöket. Om Elevhälsan inte har bekräftat besöket, räknas frånvaron som ogiltig.
4.   Undervisning på annan plats Då eleven arbetar självständigt med ett projekt eller liknande på uppdrag av undervisande lärare. Rapporteras alltid av läraren.

III. Orsaker som alltid ger ogiltig frånvaro

1.   Avvek från lektionen är ogiltig frånvaro.

2.   Sen ankomst är ogiltig frånvaro.

3.   Inaktiv på lektionen är ogiltig frånvaro.

All övrig frånvaro som inte omfattas av punkterna I. och II. ovan är ogiltig.