Alla elever på Malgomajskolan uppmanas att delta i årets elevenkät. Vi hoppas att du kommer att låna oss några minuter av din tid, eftersom dina svar kommer att förse oss med värdefull information för skolans handlingsplaner mot ex vis mobbing. Elevinflytande och pedagogiska utvecklingsarbete är andra områden där denna enkät är viktig för oss. Det tar ungefär 5 minuter att besvara frågorna.

Vi ber ALLA svara på enkäten!

Alla svar är anonyma

Enkäten ska vara besvarad senast fredag den 5/6.

/Skolledning och Elevhälsa

 

Du kommer till enkäten här eller med din smartphone via denna QR-kod.

elevenkät 2015