Arbetsmiljörutiner

Rektor ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Rektor har delegerat ansvaret för byggnad M2 samt Folketshus till Bitr.rektor

På den här sidan finns information om Malgomajskolans arbetsmiljörutiner

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om t ex skyddsombud och brandombud.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar, skyddskomité och skyddsronder

OMBUD

Skyddsombud, brandombud

1.     Arbetsmiljöansvar
Rektor ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Rektor har delegerat ansvaret för byggnad M2 samt Folketshus till Bitr.rektor

2.     Skyddskommitté
Skyddskommitté består av skyddsombud, elevskyddsombud, rektor, bitr. rektorer . Skyddskommittén träffas 2 ggr/termin          – Rektor sammankallande

3.     Skyddsronder
Skyddsombud ansvarar för att hålla skyddstavlan för resp byggnad eller lokal uppdaterad. Risker skall noteras och i möjligaste mån åtgärdas löpande. Incidenter skall alltid rapporteras omgående till Rektor

I skyddsronderna ingår kontroll av brandskydd med brandombuden (BO)

”Nästan incidenter”- farliga händelser som skulle kunna blivit riktiga incidenter skall även bokföras för att kunna förebyggas

Skyddsronder görs kvartalsvis med rektor eller bitr rektor. Skyddskommittén avgör turordningen för respektive läsår

Skyddsombud och brandombud (BO)
Byggnad M1: Matilda Moritz, Anders Persson och Dag Nordvall BO.
Byggnad M2: Rune Hällqvist VO och Gunnar Köpse’n (EE), båda BO
Byggnad M3: Håkan Larsson(åk1),
Byggnad M4: Irja Wistemar (BO)
Folketshus:  Jörgen Granström (BO)
Idrottsarenan: Petter Löfgren